Jesteś tutaj

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze DFK Rozmierka 2018 rok

Plan Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego DFK Rozmierka
2018 rok

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad i powitanie
2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz Protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad (w głosowaniu jawnym)
4. Wybór komisji :
a) mandatowej (3 osoby)
b) uchwał i wniosków (3 osoby)
5. Sprawozdanie przewodniczącego zarządu
6. Sprawozdanie skarbnika
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8. Sprawozdanie z działalności zespołu „Silesia“
9. Przedstawienie planu pracy (programu) na rok 2019
10. Dyskusja dotycząca sprawozdań i planu pracy (Pkt 5-9)
11. Udzielenie Absolutorium zarządowi – głosowanie jawne
12. Przedstawienie uchwał i wniosków zebrania oraz głosowanie za przyjęciem
13. Wybór komisji skrutacyjnej – (3 do 5 osób)
14. Wybory
a) - przewodniczącego zarządu podanie nazwisk kandydatów i ich zatwierdzenie;
b) -zarządu podanie nazwisk kandydatów i ich zatwierdzenie (5 -7 osób)
c) – komisji rewizyjnej podanie nazwisk kandydatów i ich zatwierdzenie ( 3-5 osób)
15.Protokół komisji skrutacyjnej dotyczący wyborów - wyniki
16. Wybór delegatów na walne zebranie Gminne – 2 kandydatów
17. Głosowanie jawne – wybór delegatów
18.Dyskusja ogólna
19.Słowo końcowe przewodniczącego

Mocą obecności na zebraniu większości członków DFK - Rozmierka jednogłośnie zatwierdzono Plan Zebrania Sprawozdawczego Rozmierki za 2018 rok

W roku 2011 nasza organizacja liczyła 51 członków w roku 2012 nasza organizacja liczyła 57 członków a w 2013 nasza organizacja liczyła 64 członków w roku 2014 nasza organizacja liczyła 71 członków w roku 2015 - 2018 nasza organizacja liczyła 70 członków w chwili obecnej jest nas 69 członków

HISTORIA DFK - ROZMIERKA

Organizacja DFK - Rozmierka powstała dnia 1.07.1990 roku z inicjatywy Pana Alfreda Gebauer który został jej przewodniczącym. Organizacja nasza należała do DFK Strzelce Opolskie 2 z siedzibą w Osieku której przewodniczącym był Pan Teofil Koik. W roku 1992 z powodu wyjazdu do Niemiec Pana Alfreda Gebauer przewodniczącym został Paul Bytomski z Jędryń który działał do roku 1998. Następnie w 1998 roku Przewodniczącym został Pan Jan Lipok który sprawował ten urząd do 2002 roku. W latach 2002 - 2003 przejął Przewodnictwo DFK - Rozmierka Pan Witezy. Od roku 2003 do roku 2015 na tym stanowisku był Pan Jan Mroos a od roku 2015 do dnia dzisiejszego jest P. Józef Suchan
Od 1999 roku Organizacja jest pod Patronatem DFK - Strzelce Op. Z siedzibą w Strzelcach

Sprawozdanie z
Zebrania Sprawozdawczo - wyborczego DFK Rozmierka za 2018 rok
przeprowadzonego dnia 17. 03. 2019 rok

Zebranie otworzył Przewodniczący DFK Rozmierka Józef Suchan który serdecznie przywitał wszystkich członków obecnych na zebraniu oraz zaproszonych gości. Następnie odśpiewano hymn Śląska.

Na przewodniczącego zebrania zaproponował za zgodą – Pana Joachima Kaczmarczyk ( więcej kandydatur nie zgłoszono) -którego kandydatura zastała przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania Joachima Kaczmarczyk przedstawił porządek zebrania który został jednogłośnie przyjęty. Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił propozycję składu komisji "Uchwał i wniosków" oraz Komisji Mandatowej "Protokolanta" w osobach Norbert Kusidło – przewodniczący oraz Regina Serwata i Zbigniew Rudnik członkowie a do Komisji Mandatowej wybrano: Gabrielę Misz – Przewodniczaca, Jan Mross oraz Jan Bytomski - członkowie "Protokolanta zaproponowała Karinę Pandel ( więcej kandydatur nie zgłoszono)
Zatem zebrani poprzez głosowanie jednogłośnie zatwierdzili skład zaproponowanej komisji "Uchwał i wniosków" komisji Mandatowej oraz protokolanta zebrania.

Następnie Przewodniczący koła Józef Suchan przedstawił sprawozdanie z działalności "Zarządu DFK - Rozmierka" za rok 2018. Kolejno sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik DFK – (W zastępstwie) a sprawozdanie "Komisji Rewizyjnej" przedstawił Ernest Gorgosz- przewodniczący. Następnie członek Zespół tanecznego" Silesia" Dorota Bieniek przedstawiła sprawozdanie z działalności i osiągnięć zespołu w 2018 roku.

Następnie Komisja Rewizyjna w składzie - Ernest Gorgosz - przewodniczący, Renata Krupa - członek oraz Teodor Simon – członek na podstawie przeprowadzonych w roku 2018 - 2 kontroli a także na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Zarządu DFK - Rozmierka" za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie obecnemu Zarządowi Koła absolutorium za działalność w 2018 roku

Następnie Przewodniczący koła przedstawił uczestnikom zebrania propozycję „Planu pracy Koła DFK na 2019 rok.

Po tych sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz nad propozycjami "Planu pracy" Zarządu DFK na rok 2018 które przedstawił Przewodniczący Koła Józef Suchan.

W dyskusji wysoko oceniono pracę Zarządu i wykorzystanie środków w 2018 roku. Bardzo dobrze także oceniono działalność zespołu "Silesia"

Przedstawiono najbliższe zadania jakie stoją przed wszystkimi mieszkańcami wsi. W dyskusji również podjęto tematy związane z historią powstania DFK - Rozmierka; postanowiono dalej prowadzić kronikę działalności Organizacji - Rozmierka w dalszej części dyskusja była nad organizacją wycieczki krajoznawczej statkiem po Odrze a także możliwości organizowania wycieczek rowerowych , zaproponowano tez współudział w zorganizowaniu festynu stawiania drzewka majowego( Maibaum) , Dożynek parafialnych, oraz wielu imprez a także pomocy w pracach na rzecz wsi .Dyskutowano na temat informowania członków DFK o wyjazdach do sanatorium, na wycieczki oraz o pomocy materialnej dla osób niemajętnych. Podjęto także decyzje dotyczące prac społecznych w naszej wsi.

Następnie Pan Waldemar Gaida poinformował o możliwości nauczanie w j. niemieckim oraz przedstawił możliwości organizacji kursu j. niemieckiego oraz przedstawił ogólną sytuację działalności organizacji TSKN

Po tym wnioskowano na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium - Wniosek został przegłosowany i jednogłośnie przez członków DFK przyjęty. Tak więc obecnemu Zarządowi Koła udzielono absolutorium za działalność w 2018 r.

PLAN PRACY
KOŁA DFK ROZMIERKA NA 2019 ROK

1. Dalsza jeszcze owocniejsza współpraca z Organizacjami działającymi w naszej wsi.
2. Aktywne wspieranie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi „nasza Rozmierka
3. Regularne zebrania zarządu oraz członków.
4. Realizacja zadań statutowych
5. Udział w pracach społecznych oraz realizacji planowanych zadań na terenie wsi.
6. Wciągnięcie do naszej organizacji jak największej liczby członków
7. Współudział w organizowaniu spotkań okolicznościowych " Dzień Seniora;
Dzień Matki; Dzień Dziecka( Piknik - mama, tata i ja ) Festyny Sportowe; Mikołajki;
Spotkanie Adwentowe Pokoleń orszak Trzech Króli Maibaum itp.
8. Dalsza współpraca z Zespołem "Silesia" oraz wszechstronna pomoc.
9. Dalsza pomoc finansowa i materialna dla najbiedniejszych mieszkańców naszej wsi
10. Dalsze prowadzenie Kroniki działalności naszych organizacji w Rozmierce
11. Pozyskiwanie sponsoringu na potrzebne cele
12. Składanie wniosków do odpowiednich instytucji o pomoc do realizowanych zadań
13. Organizację wycieczek rowerowych
14. Organizowanie spotkań integracyjnych dla aktywnych członków DFK
15. Rozszerzanie wszelkiego rodzaju działalności charytatywnych.
16. Działalność mająca na celu wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej.

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW ZAPROPONOWAŁA DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE ZADANIA NA ROK 2019

UCHWAŁY:

1. Przyjąć sprawozdanie przewodniczącego z działalności Zarządu za rok 2018
2. Przyjąć sprawozdanie finansowe skarbnika za 2018 rok
3. Przyjąć udzielenie absolutorium Zarządowi za 2018 r
4. Dalsza współpraca z Organizacjami działającymi w naszej wsi.
5. Wspieranie nowo powstałego Stowarzyszenia Odnowy wsi „nasza Rozmierka”
6. Regularne zebrania zarządu oraz członków.
7. Realizacja zadań statutowych
8. Pomoc materialna/finansowa najbiedniejszym mieszkańcom naszej wsi.
9. Udział w pracach społecznych na terenie wsi.
10. Nabór do organizacji jak największej liczby członków
11. Współudział w organizowaniu spotkań okolicznościowych
12. Realizację pozostałych zadań ujętych w "Planie pracy" na rok 2019

WNIOSKI:
1. Promowanie zespołu "Silesia" oraz wszechstronna pomoc.
2. Pomoc Nowo powstałemu „Stowarzyszeniu” Nasza Rozmierka w tworzeniu projektów
3. Dalsze prowadzenie Kroniki działalności wsi - Rozmierka
4. Organizacja spotkań integracyjnego dla aktywnych członków
5. Umożliwienie mieszkańcom wsi rozwijanie swoich zainteresowań
6. Indywidualny wyjazd na "Górę Św. Anny na "Zjazd Mniejszości Niemieckiej"
7. Zorganizowanie kursu j. Niemieckiego dla chętnych mieszkańców naszej wsi
8. Współorganizacja wycieczki krajoznawczej statkiem po Odrze
9. Organizacja wycieczek rowerowych
10. Pomoc w upiększaniu naszej wsi
11. Pozyskiwanie sponsoringu na potrzebne cele
12. Składanie wniosków do odpowiednich instytucji o pomoc do realizowanych zadań

Mocą obecności na zebraniu większości członków DFK - Rozmierka jednogłośnie zatwierdzono PLAN PRACY oraz Uchwały i Wnioski KOŁA DFK ROZMIERKA NA 2019 ROK
Po tym wszystkim nastąpił wybór kandydatów na Przewodniczącego oraz Zarzadu DFK Rozmierka na kolejne 4 lata kadencji.

Komisja Mandatowa automatycznie przekształciła się w komisję skrutacyjną za zgodą wszystkich członków zebrania – i tak zaproponowano kandydata na przewodniczącego

W osobie Pana Józefa Suchan – więcej kandydatur nie zgłoszono

Do Zarządu zaproponowano:

1. Zofię Habasz
2. Karinę Pandel
3. Gabrielę Radziej
4. Urszulę kusidło
5. Joachima Kaczmarczyk

– więcej kandydatur nie zgłoszono

Do komisji Rewizyjnej zaproponowano:

1. Ernesta Gorgosz
2. Renatę Krupa
3. Celinę Rudnik

Więcej kandydatur nie zgłoszono: a więc za zgodą wszystkich delegatów zebrania

Zgodnie z § 30 pkt. Pp. e) ktory mówi: głosowanie jest co do zasady tajne – jednak Walne Zebranie (powiatu, gminy, koła DFK) może zadecydować o jawności głosowania w ten sposób, że wszyscy obecni na Zebraniu delegaci wyrażą zgodę na głosowanie jawne.”

Zatwierdzono jawne głosowanie w/w kandydatur

I tak jednogłośnie wybrano nowy Zarząd DFK Rozmierka w następującym składzie

Józef Suchan – przewodniczący

Zofia Habasz – V-ce przewodniczący
Karina Pandel – sekretarz
Gabriela Radziej – skarbnik
Urszula Kusidło – członek
Joachim Kaczmarczyk – członek

Skład komisji Rewizyjnej

Ernest Gorgosz – przewodniczący
Renata Krupa – członek
Celina Rudnik – członek

Życzymy nowo wybranemu zarządowi aby bieżący rok oraz kolejne lata ich kadencji przyniosły jeszcze lepsze rezultaty w tych zamierzeniach, życzymy kolejnych sukcesów oraz dobrej współpracy z organizacjami działającymi w naszej wsi a przede wszystkim z nowo założonym Towarzystwem na rzecz rozwoju wsi „Nasza Rozmierka” które jest towarzystwem wiodącym mającym na celu szeroko rozumiane dobro naszej wsi.

W zebraniu uczestniczyło 46 członków DFK

Zarząd DFK dziękuje wszystkim członkom za tak liczną frekwencję

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik