Jesteś tutaj

Zebranie Sprawozdawczego DFK Rozmierka za 2015 rok

Zebranie Sprawozdawczego DFK Rozmierka za 2015 rok
przeprowadzone dnia 28. 02. 2016 rok

Zebranie otworzył Przewodniczący DFK Rozmierka Józef Suchan który serdecznie przywitał wszystkich członków obecnych na zebraniu oraz zaproszonych gości. Następnie odśpiewano hymn Śląska oraz uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego długoletniego członka i działacza DFK Rozmierka Pana Józefa kachel.

Na przewodniczącego zebrania zaproponował za zgodą ? Panią Zofię Habasz ( więcej kandydatur nie zgłoszono) -której kandydatura zastała przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca zebrania Zofia Habasz przedstawiła porządek zebrania który został jednogłośnie przyjęty. Następnie Przewodnicząca zebrania przedstawiła propozycję składu komisji "Uchwał i wniosków" oraz "Protokolanta" w osobach Michaela Tomala, Justyna Tarliński oraz Norbert Kusidło a na "Protokolanta zaproponowała Karinę Pandel ( więcej kandydatur nie zgłoszono)
Zatem zebrani poprzez głosowanie jednogłośnie zatwierdzili skład zaproponowanej komisji "Uchwał i wniosków" oraz protokolanta zebrania.

Następnie Przewodniczący koła Józef Suchan przedstawił sprawozdanie z działalności "Zarządu DFK - Rozmierka" za rok 2015. Kolejno sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik DFK ? Agata Tarliński a sprawozdanie "Komisji Rewizyjnej" przedstawił Ernest Gorgosz- przewodniczący. Następnie członek Zespół tanecznego" Silesia" Michaela Tomala przedstawiła sprawozdanie z działalności i osiągnięć zespołu w 2015 roku.

Następnie Komisja Rewizyjna w składzie - Ernest Gorgosz - przewodniczący, Renata Krupa - członek oraz Teodor Simon ? członek na podstawie przeprowadzonych w roku 2015 - 2 kontroli a także na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Zarządu DFK - Rozmierka" za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego wystąpiła z wnioskiem o udzielenie obecnemu Zarządowi Koła absolutorium za działalność w 2015 roku

Następnie Przewodniczący koła przedstawił uczestnikom zebrania propozycję ?Planu pracy Koła DFK na 2016 rok.

Po tych sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz nad propozycjami "Planu pracy" Zarządu DFK na rok 2016 które przedstawił Przewodniczący Koła Józef Suchan.

W dyskusji wysoko oceniono pracę Zarządu i wykorzystanie środków w 2015 roku. Bardzo dobrze także oceniono działalność zespołu "Silesia"

Przedstawiono najbliższe zadania jakie stoją przed wszystkimi mieszkańcami wsi w związku z zakończeniem budowy kanalizacji. W dyskusji również podjęto tematy związane z stanem dróg we wsi Rozmierka dyskutowano o historii powstania DFK - Rozmierka; postanowiono założyć Kronikę działalności DFK - Rozmierka w dalszej części dyskusja była na temat możliwości zorganizowania wycieczki autokarowej do Kamienia Śląskiego wraz z ćwiczeniami, zwiedzaniem zamku oraz spotkaniem z Alfonsem Nosolem(Biskupem) oraz wycieczki krajoznawczej statkiem po Odrze a także wycieczkę rowerową do Czarnocina wraz z grillem, zaproponowano tez współudział wzorganizowaniu festynu stawiania drzewka majowego( Maibaum) , Dożynek parafialnych, oraz wielu imprez a także pomocy w pracach na rzecz wsi .Dyskutowano na temat informowania członków DFK o wyjazdach do sanatorium, na wycieczki oraz o pomocy materialnej dla osób niemajętnych.W dyskusji brali udział między innymi: Zofia Habasz, Alicja Suchan, Jadwiga Witezy, Jan Bytomski, Józef Suchan, Ernest Gorgosz

Następnie wnioskowano na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium - Wniosek został przegłosowany i jednogłośnie przez członków DFK przyjęty. Tak więc obecnemu Zarządowi Koła udzielono absolutorium za działalność w 2015 r.

Na podstawie dyskusji członków i propozycji przez Zarząd Planu pracy na 2016 rok " Komisja uchwał i wniosków" zaproponowała następujące wnioski i uchwały do realizacji na 2016 rok

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW PROPONUJE DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE
ZADANIA NA ROK 2016

UCHWAŁY:

1. Dalsza jeszcze owocniejsza współpraca z Organizacjami działającymi w naszej wsi.
2. Regularne zebrania zarządu oraz członków.
3. Realizacja zadań statutowych
4. Udział w pracach społecznych na terenie wsi.
5. Wciągnięcie do naszej organizacji jak największej liczby członków
6. Współudział w organizowaniu spotkań okolicznościowych " Dzień Seniora;
Dzień Matki; Dzień Dziecka( Piknik - mama, tata i ja ) Festyny Sportowe; Mikołajki;
Spotkanie Adwentowe Pokoleń "Maibaum" Orszak III Króli spotkanie integracyjne itp.
7. Dalsza pomoc finansowa i materialna dla najbiedniejszych mieszkańców naszej wsi.

WNIOSKI:
1. Promwanie zespołu "Silesia"
2. Odnowienie historii powstania DFK - Rozmierka
3. Założenie Kroniki działalności DFK - Rozmierka
4. Organizacja spotkania integracyjnego dla aktywnych członków
5. Wycieczka do kąpieliska w Kamieniu Śl. Wraz z ćwiczeniami (opcja)
6. Indywidualny wyjazd na "Górę Św. Anny na "Zjazd Mniejszości Niemieckiej"
7. Zorganizowanie ogniska wraz z pieczeniem kiełbasy.
8. Współorganizacja wycieczki krajoznawczej statkiem po Odrze
9. Organizacja wycieczek rowerowych (min. Do Czarnocina)
10. Pomoc w upiększaniu naszej wsi
11. Pozyskiwanie sponsoringu na potrzebne cele
12. Składanie wniosków do odpowiednich instytucji o pomoc do realizowanych zadań
13. Umożliwienie mieszkańcom wsi rozwijanie swoich zainteresowań
14. Informowanie na bieżąco aktywnych członków o organizowanych wycieczkach, sanatorium
oraz możliwości uzyskania pomocy materialnej.

Mocą obecności na zebraniu większości członków DFK - Rozmierka jednogłośnie zatwierdzono
PLAN PRACY KOŁA DFK ROZMIERKA NA 2016 ROK

Na tym w miłej atmosferze przy kulinarnym poczęstunku zakończono zebranie. Słowo końcowe wygłosili Pani Zofia Hahasz oraz Józef Suchan

J.S.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik